Przejdź do treści
> >
Regulamin
>

15.EDYCJA / 2024 15.EDYCJA / 2024

REGULAMIN 15. EDYCJI PLEBISCYTU „GWIAZDY DOBROCZYNNOŚCI”

Przed wypełnieniem wniosku, zapraszamy do zapoznania się z regulaminem.

Spis treści
I. Definicje i interpretacja

Wszelkie terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w niniejszym Punkcie, chyba że z treści Regulaminu 15. edycji Plebiscytu „Gwiazdy Dobroczynności”, zwanego dalej „Regulaminem”, wyraźnie wynika inaczej.

 1. Regulamin: oznacza zbiór przepisów normujących procedurę wyboru finalistów i laureatów 15. edycji Plebiscytu „Gwiazdy Dobroczynności”;
 2. Organizator: oznacza organizatora Plebiscytu, tj. Fundację Dobra Sieć z siedzibą w Warszawie (00590), przy ulicy Marszałkowskiej 20/22 lok. 41, zarejestrowaną w rejestrze fundacji oraz rejestrze przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 329778, NIP: 7010182779, REGON: 141865771;
 3. Akademia: oznacza inicjatora Plebiscytu, tj. Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce z siedzibą w Warszawie (00-590) przy ulicy Marszałkowskiej 6/6, wpisane do rejestru stowarzyszeń Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 118794, NIP: 5262171840, REGON 012988835;
 4. Plebiscyt: oznacza konkurs, który ma na celu wyłonienie Finalistów i Laureatów Plebiscytu w ramach danego naboru wniosków. 
 5. 15. edycja Plebiscytu: oznacza 15. edycję Plebiscytu organizowaną w roku 2024;
 6. Partner Główny: oznacza jednego, najwyższej rangi partnera Plebiscytu, mającego wpływ na zasadach określonych w Regulaminie na treść i wygląd materiałów PR-owych, promocyjnych (reklamowych) dotyczących 15. edycji Plebiscytu, a także na kwestie organizacyjne związane z Wieczorem Charytatywnym „Gwiazd Dobroczynności”, który to partner, w komunikacji marketingowej, w szczególności w komunikacji medialnej dotyczącej 15. edycji Plebiscytu, jest prezentowany w sposób równorzędny z Akademią;
 7. Kapituła: oznacza jury 15. edycji Plebiscytu, którego zadaniem jest ocena nadesłanych wniosków zgłoszeniowych i wybór finalistów i laureatów w 15. edycji Plebiscytu oraz wybranie laureata Honorowej Gwiazdy Dobroczynności;
 8. Nominujący: oznacza podmiot składający wniosek zgłoszeniowy. Podmiotem tym może być: stowarzyszenie, fundacja, fundacja firmy, menedżer Gwiazdy, członek Kapituły, firma oraz inna instytucja, która prowadzi działania dobroczynne;
 9. Nominowany: oznacza osobę fizyczną publicznie znaną, parę bądź grupę/zespół/koalicję osób ze świata kultury, mediów, sportu, Internetu, zaangażowaną w działania społeczne, prowadzącą działalność dobroczynną lub organizującą wspieracie bądź pomoc dla uchodźców z Ukrainy;
 10. Uczestnik: oznacza Nominowanego i Nominującego do Plebiscytu;
 11. Finalista: oznacza osobę wybraną przez Kapitułę do ścisłego grona osób, z których zostaną wyłonieni Laureaci Plebiscytu;
 12. Laureat: oznacza zwycięzcę w jednej z kategorii Plebiscytu, nagrody specjalnej, nagrody honorowej;
 13. RODO: oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.;
 14. Wniosek zgłoszeniowy: oznacza formularz, w oparciu, o który Nominujący zgłasza Nominowanego do Plebiscytu.
 
II. Założenia ogólne
  1. Organizatorem Plebiscytu jest Fundacja Dobra Sieć.
  2. Plebiscyt „Gwiazdy Dobroczynności” został zainicjowany przez Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.
  3. Partnerem głównym 15. edycji Plebiscytu „Gwiazdy Dobroczynności” jest magazyn „Twój Styl” – zwany dalej: „Twój Styl”.
  4. Celem Plebiscytu jest: promocja społecznego zaangażowania osób powszechnie znanych, promocja i prezentacja dobrych przykładów współpracy Gwiazd z organizacjami pozarządowymi, popularyzacja postaw dobroczynnych w społeczeństwie poprzez prezentację przykładów zaangażowania społecznego osób powszechnie znanych.
  5. Organizator oświadcza, że Plebiscyt nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną i grami, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 227 z późn. zm.).
 
III. Warunki udziału w Plebiscycie
 1. Do Plebiscytu „Gwiazdy Dobroczynności”, zwanego dalej Plebiscytem, mogą być zgłaszane osoby publiczne, prowadzące działalność dobroczynną, angażujące się charytatywnie w kampanie i akcje społeczne, zakładające i prowadzące swoje fundacje, wspierające kampanie przekazywania części podatku na Organizacje Pożytku Publicznego, oraz zbiórki pieniężne i rzeczowe, działające na rzecz uchodźców, dalej zwane Nominowanymi.
 2. Zgłoszenia do Plebiscytu mogą być składane samodzielnie przez stowarzyszenia, fundacje, fundacje firm, firmy, menedżerów Gwiazd, członków Kapituły oraz inne instytucje, które prowadzą działania dobroczynne. 
 3. Zgłoszenia do Plebiscytu mogą być również składane przez członków Kapituły, pod warunkiem, że zostanie uzyskana zgoda zgłaszanej osoby. 
 4. Zgłoszenia do Plebiscytu Nominujący dokonuje wypełniając elektroniczny Wniosek zgłoszeniowy, link dostępny na stronie internetowej www.gwiazdydobroczynnosci.pl 
 5. Na jednym Wniosku zgłoszeniowym można nominować jedną osobę lub grupę osób/koalicji osób znanych zaangażowanych w akcję lub kampanię społeczną np.: mają na celu pomoc uchodźcom.
 6. Nominujący może zgłosić dowolną liczbę osób, grup składając oddzielne Wnioski zgłoszeniowe.
 7. Nominujący przed złożeniem wniosku musi poinformować Nominowanego o chęci zgłoszenia go do Plebiscytu oraz uzyskać od niego zgodę na nominację.
 8. Warunkiem rejestracji wniosku jest podanie danych kontaktowych Nominowanego lub instytucji/osoby upoważnionej do jej reprezentowania.  
 9. Wnioski zgłoszeniowe niespełniające w/w warunków nie będą rozpatrywane przez Kapitułę, a nazwiska zgłoszonych osób nie zostaną zamieszczone w materiałach informacyjnych Plebiscytu.
 10. Na etapie oceny formalnej nadesłane Nominacje mogą być przyporządkowane do takich kategorii jak np.: Ambasadorzy społecznego zaangażowania, Zdrowie, Ochrona środowiska i zwierząt, Pomoc charytatywna, Gwiazdy dla uchodźców i Ukrainy, bądź innych. 
 11. Laureaci poprzednich edycji Plebiscytu mogą być ponownie nominowani, jednak nominacja nie może dotyczyć tego samego przedsięwzięcia, za które wcześniej Nominowany został Laureatem.
 
IV. Nagrody „Gwiazdy Dobroczynności”
 1. Tytuł „Gwiazdy Dobroczynności” zostanie przyznany w kategoriach ustalonych przez Organizatora. 
 2. Tytuł „Gwiazdy Dobroczynności” zostanie przyznany osobom lub grupie osób/koalicji, które nieodpłatnie dzielą się swoim czasem i umiejętnościami lub przekazują pomoc finansową, rzeczową organizacjom pozarządowym lub instytucjom prowadzącym działania dobroczynne, włączają się kampanie i akcje społeczne oraz wspierają zbiórki rzeczowe, pieniężne lub działają na rzecz uchodźców.
 3. W ramach Plebiscytu zostaną również przyznane Nagrody dodatkowe (szczegółowy opis nagród zawiera ust. 4, 5 poniżej). 
 4. Nagroda Honorowa Gwiazdy Dobroczynności – przyznawana przez Członków Kapituły: Tytuł „Honorowej Gwiazdy Dobroczynności” – specjalna nagroda Kapituły, może zostać przyznany osobie, która wykazuje się działalnością społeczną zasługującą, w ocenie Kapituły, na szczególne uznanie. Osoba, która otrzyma tytuł „Honorowej Gwiazdy Dobroczynności” może ubiegać się o tytuł „Gwiazdy Dobroczynności” najwcześniej po trzech latach od otrzymania tytułu „Honorowej Gwiazdy Dobroczynności”. Tytuł Honorowej Gwiazdy Dobroczynności nie uprawnia do otrzymania darowizny w wysokości minimum 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
 5. Nagroda Specjalna Gwiazdy Dobroczynności magazynu Twój Styl – przyznawana przez Redakcję magazynu Twój Styl: Tytuł „Nagroda Specjalna Gwiazdy Dobroczynności magazynu Twój Styl” może zostać przyznany osobie, która wykazuje się działalnością społeczną zasługującą, w ocenie przedstawicieli magazynu Twój Styl, na szczególne uznanie.  „Nagroda Specjalna Gwiazdy Dobroczynności magazynu Twój Styl” nie uprawnia do otrzymania darowizny w wysokości minimum 10 000 zł.
 6. Członkowie Kapituły nie mogą ubiegać się o tytuł Gwiazdy Dobroczynności oraz Honorowej Gwiazdy Dobroczynności.
 7. Kapituła i Inicjator Plebiscytu ma prawo przyznawania dodatkowych Nagród Specjalnych.
 
V. Wsparcie finansowe dla organizacji wskazanej przez Laureata
 1. Organizator przewiduje wsparcie finansowe w wysokości minimum 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) dla organizacji pozarządowych wskazanych przez Laureatów Plebiscytu w kategoriach ustalonych przez Organizatora Plebiscytu. 
 2. Wsparcie finansowe dla wskazanej przez Laureata organizacji pozarządowej zostanie przekazane na podstawie umowy darowizny na cele statutowe wspieranej organizacji.
 
VI. Przebieg Plebiscytu
 1. Wniosek zgłoszeniowy zostanie udostępniony 10 kwietnia 2024 roku. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do zamieszczania wniosku zgłoszeniowego na stronie internetowej https://generatorspoleczny.pl/gwiazdy-dobroczynnosci
 2. Zgłoszenie do Plebiscytu należy dokonać w terminie do 20 maja 2024 r. poprzez stronę https://generatorspoleczny.pl/gwiazdy-dobroczynnosci po uprzedniej rejestracji na tej stronie. 
 3. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia okresu trwania Plebiscytu, jak i terminów wskazanych powyżej.
 4. Ocena wniosków zgłoszeniowych przebiegać będzie w następujących etapach: Ocena formalna zgodności z Regulaminem. –Przydzielenie wniosków do odpowiednich kategorii. – Ocena merytoryczna Kapituły, w wyniku której wyłonieni zostaną finaliści i laureaci Plebiscytu.
 5. Kapitułę powołuje Organizator Plebiscytu.
 6. Kapituła pracuje w oparciu o dokument Zasady pracy Kapituły Plebiscytu „Gwiazdy Dobroczynności”, zatwierdzony przez Organizatora. Stanowi on załącznik do Regulaminu.
 7. Członkowie Kapituły przy wyborze najlepszych Wniosków będą zwracać szczególną uwagę na: zgodność opisu zawartego we Wniosku z założeniami zawartymi w Regulaminie; szczegółowy i kompleksowy opis działalności Nominowanego; rezultaty działalności społecznej Nominowanego; skalę i zakres zaangażowania Nominowanego.
 8. Organizator zaprezentuje listę Finalistów Plebiscytu wraz z ich opisem zaangażowania społecznego w mediach społecznościowych Plebiscytu oraz na łamach magazynu „Twój Styl”. 
 9. Organizator poinformuje Finalistów i laureatów Plebiscytu o decyzji Kapituły oraz o przyznanych tytułach na minimum 60 dni przed planowaną datą ogłoszenia wyników. finaliści i laureaci Plebiscytu zobowiązani są nie upubliczniać tej wiadomości do czasu oficjalnego ogłoszenia wyników.
 10. Podanie do publicznej wiadomości wyników Plebiscytu nastąpi na stronie www.gwiazdydobroczynnosci.pl i na łamach magazynu „Twój Styl”.
 
VII. Inne warunki Plebiscytu
 1. Prawo wyłącznego dysponowania logotypem Plebiscytu należy do Organizatora. Inne podmioty, na wyraźny wniosek uzasadniający sposób wykorzystania logotypu, mogą otrzymać prawo posługiwania się logotypem Plebiscytu.
 2. Prawo do posługiwania się logotypem Plebiscytu Organizator nadaje Akademii oraz magazynowi Twój Styl, który jako Partner Główny Plebiscytu może posługiwać się logotypem we wszelkich materiałach PR-owych, redakcyjnych oraz marketingowych związanych z Plebiscytem.
 3. Wykorzystanie logotypu Plebiscytu przez finalistów i laureatów jest regulowane odrębnymi umowami pomiędzy Organizatorem i każdym z finalistów i laureatów z osobna. Ogólne zasady wykorzystania logotypu Plebiscytu przez finalistów i laureatów przewidują między innymi możliwość umieszczenia logotypu Plebiscytu i informacji o przyznanym tytule w kampaniach reklamowych i materiałach promocyjnych finalistów i laureata oraz Nominujących finalistów i laureata.
 4. Organizator, Akademia i Partner Główny mogą zamieszczać nazwiska oraz opis działalności społecznej finalistów i laureatów w materiałach promocyjnych dotyczących aktualnej edycji Plebiscytu oraz w komunikatach medialnych dotyczących kolejnych edycji Plebiscytu.
 5. Przystępując do Plebiscytu Nominowani i Nominujący wyrażają zgodę na udostępnianie swoich danych (tj. imienia i nazwiska / nazwy), dysponując jednocześnie prawem wglądu do swoich danych i ich poprawiania. Lista Nominowanych i Nominujących może być upubliczniona przez Organizatora. Treść informacji zawartych we wniosku zgłoszeniowym może być wykorzystana przez Organizatora w innych działaniach, których celem jest popularyzacja społecznego zaangażowania i dobroczynności.
 6. Organizator ma prawo do weryfikacji i potwierdzenia danych zawartych we Wniosku zgłoszeniowym.
 
VIII. Postanowienia reklamacyjne
 1. Reklamacje dotyczące Plebiscytu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora Plebiscytu w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Uczestnika oraz dokładny opis przyczyny reklamacji.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, w kolejności wpływania, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Decyzja Organizatora w przedmiocie danej reklamacji jest ostateczna i wiążąca, i zostanie przesłana Uczestnikowi listem poleconym na adres podany w reklamacji.
 3. Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Uczestnika swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 
IX. Ochrona danych osobowych
 1. Współadministratorami danych osobowych Uczestników Plebiscytu jest Organizator oraz Akademia (dalej: „Administrator”).
 2. Dane będą przetwarzane w celu realizacji Plebiscytu, a także w celu prowadzenia bezpośredniego marketingu własnych produktów i usług przez Administratora. Podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci realizacji Plebiscytu (przyrzeczenie publiczne) m.in. wydania nagród i komunikacji z Uczestnikiem, w tym w celu promocji własnych produktów administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Uczestnikom Plebiscytu przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartych o prawnie uzasadniony cel administratora danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika zgody na formę kontaktu w ramach marketingu bezpośredniego własnych produktów Administratora, ww. zgoda dotycząca formy kontaktu w ramach marketingu bezpośredniego (kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) może zostać w każdym momencie cofnięta.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów wskazanych w ust. 2 powyżej.
 6. Dane mogą być powierzane podmiotom współpracującym z Organizatorem, w tym świadczącym usługi pocztowe i hostingowe.
 7. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji Plebiscytu oraz prowadzenia działań marketingowych – do czasu wyrażenia sprzeciwu, a potem przez okres niezbędny do zabezpieczenia roszczeń i wykonania obowiązków określonych w przepisach prawa.
 
X. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym: ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1360 z późn. zm.), RODO oraz ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2509 z późn. zm.).
 2. W sprawach interpretacji postanowień i wymogów regulaminowych, decyzję podejmuje Organizator.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym okresie jego trwania. O ewentualnych zmianach w regulaminie Organizator będzie informować na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej www.gwiazdydobroczynnosci.pl. Uczestnicy Plebiscytu, przystępując do udziału w Plebiscycie zobowiązują się do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie. W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu, Organizator będzie uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Plebiscytu.
 4. W przypadku, gdy Uczestnicy Plebiscytu nie zgadzają się ze zmianami Regulaminu, mają prawo wycofać wniosek zgłoszeniowy najpóźniej w dniu zakończenia przyjmowania wniosków.
 
XI. Kontakt
 • Biuro Plebiscytu „Gwiazdy Dobroczynności”, ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
 • tel. 604 941 903, m.kocaj@filantropia.org.pl, www.gwiazdydobroczynnosci.pl
 
Załącznik 1 – ZASADY PRACY KAPITUŁY

PLEBISCYTU „GWIAZDY DOBROCZYNNOŚCI”

 • 1

 Kapituła Plebiscytu „Gwiazdy Dobroczynności”, zwana dalej: „Kapitułą”, pracuje w oparciu o niniejszy dokument.

 • 2

1. Kapitułę powołują Organizator Plebiscytu oraz Inicjator Plebiscytu.

2. Zadaniem Kapituły jest ocena wniosków i wyłonienie finalistów i laureatów Plebiscytu.

  • 3
 1. Posiedzenia Kapituły, które może odbyć się stacjonarne bądź online, zwołuje Organizator Plebiscytu.
 2. Kapituła składa się z minimum 7 osób.
 3. Członkowie Kapituły oceniają wnioski samodzielnie, przyznając im punkty według przekazanych im przez Organizatora kryteriów. 
 4. Członkowie Kapituły zostaną poinformowani z wyprzedzeniem minimum 14 dni o planowanym terminie posiedzenia.
 5. Na minimum 7 dni przed posiedzeniem Kapituły członkowie Kapituły otrzymują materiały zawierające:
 • Regulamin Plebiscytu;
 • Zestawienie wniosków nadesłanych w Plebiscycie;
 • Kartę oceny wniosków.
 
  • 4
 1. Przed przystąpieniem do oceny Wniosków zgłoszeniowych, członkowie Kapituły są zobowiązani zapoznać się z listą wszystkich wniosków, które zostaną im przesłane do oceny. 
 2. Członek Kapituły lub osoba przez niego reprezentowana  podlega wyłączeniu w zakresie podejmowania decyzji (w tym: oceny i dyskusji) na własne żądanie lub wskutek decyzji Organizatora, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności Członka Kapituły w danej sprawie (w szczególności gdy Członek Kapituły pozostaje z Uczestnikiem w takim stosunku prawnym, że wynik Plebiscytu oddziaływa na jego prawa lub obowiązki lub może mieć wpływ na wzajemne relacje z Uczestnikiem Plebiscytu lub pozostaje z Uczestnikiem Plebiscytu w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa).
 
  • 5
 1. Wybór finalistów i laureatów zostaje dokonany w oparciu zestawienia indywidualnych ocen członków Kapituły oraz dyskusję podczas Kapituły.
 2. Przed obradami Kapituły każdy z jej członków przesyła Organizatorowi wypełniony formularz oceny. Obliczenia punktacji dokonuje Organizator, który ustala ostateczny ranking na podstawie ocen członków Kapituły. Ranking Nominowanych zostanie przedstawiony członkom Kapituły na posiedzeniu. 
 3. Członkowie Kapituły mają prawo zgłaszać własne kandydatury. 
 4. Kapituła dokonuje wyboru finalistów i laureatów Plebiscytu.
 5. Kapituła przyznaje tytuł „Honorowej Gwiazdy Dobroczynności” – specjalną nagrodę Kapituły, osobie, która w ocenie Kapituły, wykazuje się działalnością społeczną zasługującą na szczególne uznanie. 
 
  • 6
 1. Posiedzeniu Kapituły przewodniczy jej członek bądź członkini wyłonieni w drodze głosowania na początku posiedzenia Kapituły.
 2. Przewodniczący udziela prawa głosu członkom Kapituły, zarządzając głosowanie oraz zatwierdzając wyniki głosowania.
 3. Prawo głosu przysługuje wyłącznie członkom Kapituły lub osobom przez nich upoważnionym.
 4. Prawo udziału w posiedzeniach Kapituły, bez prawa głosu, przysługuje osobom zaproszonym przez Organizatora, Akademię i członków Kapituły.
 
  • 7

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi postanowieniami „Zasad Pracy Kapituły Plebiscytu Gwiazdy Dobroczynności” zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu.